Кой ще се възползва от проекта и как?

МЕСТНИ ВЛАСТИ:
Местните власти ще повишат капацитета си чрез обмен на опит и добри практики, създавайки дълготрайни и устойчиви партньорства и ще положат основите за бъдещо сътрудничество в други сфери. Проектът ще допринесе за:

 • Популяризиране на включените територии като туристически дестинации, създаване на международни и междусекторни сътрудничества, прилагане на съвместни стратегии за подобряване на качеството и повишаване на популярността на европейския културен туризъм;
 • Осъзнаване на важността на европейското културно наследство като средство за местно развитие.

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСИ като цяло ще имат възможност да:

 • Обменят идеи, както с местните партньори, така и с гражданите от другите европейски страни участнички;
 • Повишат осведомеността си за европейските политики и възможностите, които предоставя Европейския съюз;
 • Осъзнаят важността на опазването на нематериалното културно наследство, както и възможностите за предприемачество, които предоставя;

МЛАДИТЕ ХОРА ще имат възможност да:

 • Повишат знанията си за традициите и занаятите, благодарение на сътрудничеството с възрастните граждани, да придобият нови умения, да повишат информираността си за значението на общото културно наследство, да вземат участие в процесите на вземане на решения;
 • Срещнат представители на бизнеса, институциите и неправителствените организации, да създадат нови контакти, да се запознаят с потенциални работодатели и успели предприемачи.

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ще имат възможност да:

 •  Повишават осведомеността си относно възможностите за активно участие в обществения живот;
 • Споделят техните знания и опит с помладите поколения, а също така и да разщирят знанията и уменията си по отношение на иновативни практики, европейски политики и възможностите, които предлага Европейският съюз.

МСП, НПО, КУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ще могат да:

 • Оптимизират оперативния си капацитет и да обменят добри практики с европейските им колеги;
 • Обсъдят проблемите си и да потърсят общи решения с подкрепата на останалите целеви групи;
 • Отправят професионалните си искания към образователните институции и към местните власти;
 • Популяризират продуктите и услугите, които предлагат, да разширят пазарите си и да създадат нови партньорства.