• Home
  • /Програма Европа за Гражданите 2007-2013

Програма Европа за Гражданите 2007-2013

Основната цел на програма „Европа за гражданите” е да доближи Европа до нейните граждани и да им даде възможност да бъдат активни в изграждането на Европейския Съюз. Чрез програмата гражданите могат да участват в международен обмен и сътрудничество. Тя дава възможност за развитие на чувство на принадлежност към общите европейски идеали и насърчава процеса на европейска интеграция. Програмата подкрепя широка гама от дейности и организации, насърчавайки активното европейскогражданство и поспециално участието на граждани и граждански организации в процеса на европейска интеграция.

Цели на програмата:

Общи цели:

  • Предоставяне на възможност на гражданите да взаимодействат и да участват в създаването на все поблизка Европа;
  • Развиване на чувство за европейска идентичност, която се основава на общи ценности, история и култура;
  • Насърчаване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;
  •  Увеличаване на толерантността и взаимното разбирателство между европейските граждани, като се зачетат и насърчат културното и езиковото многообразие и по този начин се допринесе за междукултурния диалог.

Специфични цели:

  • Събиране на хора от местните общини в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да градят бъдещето;
  • Поощряване на действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище;
  • Доближаване на Европа до нейните граждани чрез насърчаване на европейските ценности и постижения и същевременно чрез съхраняване на паметта за тяхното минало;
  • Поощряване на взаимодействието между граждани и организации на гражданското общество от всички страни участнички, с което се допринася за междукултурния диалог и представянето на европейското многообразие и единство, със специално внимание към дейностите, целящи развитието на тесни връзки между гражданите от държавитечленки на Европейския съюз в състава му отпреди 30 април 2004 г. и гражданите от държавитечленки, които са се присъединили след тази дата.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Програма Европа за Гражданите: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en